അമ്മ മലയാളം സാഹിത്യ മാസിക... മലയാള ഭാഷാ സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മ...
.
_____________________________________________
മതമേതായാലും മനുഷ്യന്‍ നന്നായാല്‍ മതി
ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
_____________________________________________

Sunday, April 25, 2010

പേജുകള്‍ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു

ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ അമ്മ മലയാളം സാഹിത്യ മാസികയുടെ നിലവിലുള്ള പേജുകള്‍ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു.
എഴുത്തുകാര്‍ ഇതിനെ നല്ല മനസ്സോടെ കണ്ടു വീ ണ്ടും പുതിയ രചനകളുമായി വരുമല്ലോ..!!
എഴുതുകാര്‍ക്കുണ്ടായ എല്ലാ വിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ക്കും മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്നു.
സഹകരിക്കുമല്ലോ.
സ്നേഹ പൂര്‍വം
ഇന്ദു

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

.

അമ്മ മലയാളം സാഹിത്യ മാസിക

.

Back to TOP